Publikováno

Filtrační zařízení pro odsávání plynové tavící pece

Odsávání spalin tavící pece

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání plynových tavících pecí <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<

 

Katalog GIDLY zahrnuje  filtrační jednotky, které jsou svojí konstrukcí přímo určeny pro využití v aplikacích pro odsávání od plynových tavících pecí. Nabízíme 14 základních filtračních zařízení pro odsávání plynové tavící pece, odstupňovaných dle požadovaného odsávacího výkonu.

Specifikace prachu z odsávání plynové tavící pece

Prach vznikající při tavení kovu v plynové tavící peci je suchý, lehký. Teplota odsávaných spalin se pohybuje kolem 300°C až 400°C v závislosti na provozním stavu plynové tavící pece. Jelikož se jedná o plynovou pec, jsou odsávaným médiem spaliny vznikající hořením plynu. Samotná plynové pec vlastním provozem zvyšuje vlhkost odtahovaného média, a proto hrozí kondenzace par uvnitř potrubních rozvodů a filtračního zařízení. Technologii odsávání tak je nutno tepelně izolovat a výsypku filtračního zařízení vyhřívat. Odfiltrovaný prach z provozu plynové pece je velmi jemný, tmavé barvy, suchý, lehce abrazivní.

Odsávání plynové tavící pece

Moderní odsávací systémy plynových tavících pecí jsou rozděleny na odsávání surových spalin bez ředění okolním vzduchem pro ochlazování a na odsávání z víka nad plnícím otvorem pece.

Odsávání spalin při tavení

Výrobce tavící pece vždy uvádí požadovaný podtlak odsávacího systému a množství odsávaných spalin při definované teplotě. Funkce odsávacího systému přímo ovlivňuje funkci tavící pece. Teplota spalin dle našich zkušeností dosahuje při nasávání do odsávacího systému teploty kolem 300°C až 400°C. V praxi existují dvě možnosti, jak spaliny ochladit tak, aby je bylo možné čistit pomocí filtračního systému. První možností je řízeně přisávat okolní vzduch do odsávacího potrubí a tím regulovat teplotu v odsávacím potrubí a celém vzduchotechnickém systému. Nevýhodou tohoto řešení je skutečnost, že celá technologie tak roste jak do velikosti, spotřeb elektrické energie, i do investičních nákladů.

Druhou možností je spaliny před filtračním zařízení ochladit pomocí rekuperačního systému. Získané teplo pak dále využít buď pro předehřev spalovacího vzduchu, nebo pro vzduchové vytápění haly v zimním období. Pomocí rekuperace spalin odsávané spaliny zmenší svůj objem a filtrační zařízení je pak menších rozměrů. Je zapotřebí dbát na minimální teplotu v odsávacím systému tak, aby teplota spalin nepodkročila ideálně 100 °C (min. 80°C) a nedocházelo ke kondenzaci v odsávacím potrubí a filtračním systému. Upozorňujeme na to že spaliny obsahují podíl HF a HCl, z tohoto důvodu se nesmí v odsávacím systému vyskytovat pozinkovaný povrch. Životnost pozinkovaných povrchů je při styku se spalinami z plynových tavících pecí je velmi krátká. Do sacího potrubí doporučujeme dávkovat sorbent Ca(OH)2 který zajišťuje snižování složek HF a HCl a zlepšuje regenerovatelnost filtračního média. Množství odsávaných spalin je udáváno výrobcem pece, je uvedeno buď pomocí QN [Nm3/h] (při normálních podmínkách) a stanovené teplotě, nebo pomocí QV [m3/h] při stanovené teplotě.

Odsávání kouře ze zákrytu  tavící pece

Odsávací zákryt u plynové tavící pece je umístěn nad sázecím otvorem. Odsávání je zapotřebí pouze tehdy, jsou-li vrata pece otevřená a probíhá vsázka. Odsávací zákryt zajišťuje odtah unikajícího kouře tak, aby se tento kouř nešířil do prostoru výrobní haly. Jelikož není při otevřených vratech pece v provozu hořák, nejedná se o spaliny, ale o odsávání vzduchu z prostoru haly. Odsávací potrubí proto není zapotřebí tepelně izolovat, jelikož není odsávané médiu vyšší vlhkosti než okolní prostředí a nehrozí tak kondenzace uvnitř potrubí a filtrační technologie. Odsávací potrubí přesto nedoporučujeme realizovat s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Doporučujeme aplikovat teplotně a chemicky odolnou barvu. Množství odsávaného vzduchu udává výrobce, ale je možné ho určit i empiricky a to min 4000 až 5000 m3/h na 1m délky odsávací digestoře.

Specifikace filtračního zařízení pro odsávání plynové tavící pece

Filtrační zařízení uvedené v našem katalogu jsou textilní filtrační jednotky vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ze zkušeností z jednotlivých aplikací ve slévárnách dosahuje životnost filtračního média více než 20 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtračním médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 600 g/m2 a teplotní odolnosti 200°C. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic je od 1 mg/m3 do 5 mg/m3, přefiltrovanou vzdušninu nelze vracet zpět do prostoru haly, jelikož se jedná o spaliny s podíly CO, CO2, HF, HCl, NOx a dalších jedovatých látek. Přefiltrovanou vzdušninu je možno rekuperovat pomocí speciálních trubkových rekuperátorů s regenerací teplosměnné plochy.

Doporučené provedení odsávacího potrubí u odsávání plynových pecí

U aplikací odsávání plynových pecí doporučujeme volit provedení odsávacího potrubí skupiny SK III tj. silnostěnné, svařované potrubí. U odsávání horkých spalin je nutné použít nerezové potrubní vedení s tepelnou izolací, u odsávání ze zákrytů pecí je nutné použít potrubní vedení s povrchovou úpravou pomocí chemicky a teplotně odolné barvy.

Filtrační zařízení pro odsávání plynové tavící pece v katalogu GIDLY

Pro vyhledání konkrétní sestavy filtračního zařízení a ventilátoru postupujte prosím na stránku katalog a ceník. Z výběru katalogu vyberte filtrační zařízení. Z nabídky aplikací vyberte „odsávání plynové tavící pece“. V následném kroku zvolte požadovaný odsávací výkon filtračního zařízení – hodnoty výkonu jsou uvedeny v QV [m3/h] při t= 150°C . Výsledkem bude sestava pozic – filtrační zařízení + tepelná izolace skříně + izolace a vyhřívání výsypky + celolakované provedení + nerezové prvky filtru + ventilátor – kterými je filtrační jednotka tvořena. Komponenty můžete vložit do rozpočtu.

 

>> přejít na stránku filtračních zařízení pro odsávání plynových tavících pecí <<

>> zpět na GIDLY AKADEMIE <<