Filtrační zařízení stacionární

>> zpět na stránku produktové skupiny <<

Filtrační zařízení v katalogu GIDLY

V našem katalogu máme zahrnuto přes 300 filtračních zařízení, které jsou v katalogu přehledně děleny dle aplikací a následně dle odsávacích výkonů. Filtrační jednotka je v katalogu GIDLY sestavena z těla samotné filtrační jednotky, příslušeného odsávacího ventilátoru a doplňkových položek.

Sestava filtrační jednotky s příslušným odsávacím ventilátorem se pro jednotlivé typy prachu liší v závislosti na ověřeném provozním zatížení filtrační plochy. Jednotlivé doplňkové položky tvoří nutné vybavení filtračního zařízení například u odsávání explozních prachů, kde je k filtru přiřazena položka „výbava filtračního zařízení pro odsávání explozních prachů“. V katalogu uvedené filtrační sestavy jsou dimenzovány pro příslušné typy prachů a jsou v praxi ověřeny.

Popis filtračního zařízení

Jedná se o stacionární filtrační zařízení prachových podílů s automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Regenerace filtračního média probíhá cyklicky v nastavených časových intervalech s možností řízení dle aktuální tlakové ztráty filtračního média.

Odsávací výkon filtračního zařízení je stanoven použitým ventilátorem dle typu materiálu a požadovaného zatížení filtrační plochy. Stanovené odsávací výkony pro hodnoty zatížení filtračního média jsou uvedeny v tabulce č.1. Filtrační zařízení je v provedení pro umístění jak uvnitř, tak vně výrobní haly bez nutnosti zastřešení.

Filtrační zařízení dosahuje vysoké účinnosti filtrace, proto je možno přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do prostoru výrobní haly. Poměr vracení vzduchu do prostoru haly a venkovního prostředí určí projektant technologie odsávání dle charakteristiky odsávaného materiálu a vzduchových poměrů výrobního objektu.

Použití filtračního zařízení

Filtrační zařízení je určeno pro odlučování prachových podílů z odsávané vzdušniny. Filtrační systém je vždy složen z konkrétního filtračního zařízení a příslušného odsávacího ventilátoru. Kombinace filtračního zařízení a odsávacích ventilátorů se liší pro různé typy prachů a pracovních podmínek. Každý typ prachu je charakteristický velikostí své frakce, hustotou, plochou, lepivostí, mastnotou a jiných faktorů, které ve filtraci přenášíme do společné jednotky, a to je zatížení filtrační plochy.

Účelem je navrhnout kombinaci filtr + ventilátor pro konkrétní typ odsávaného prachu a procesu tak, aby filtrační zařízení dosahovalo kontinuálních odsávacích výkonů a čistoty přefiltrovaného vzduchu po deklarovanou dobu životnosti filtračního média – minimálně 20 000 provozních hodin.

Chybný poměr použitého filtračního zařízení a ventilátoru se projevuje nestabilními provozními podmínkami s charakteristickým rychlým nárůstem tlakové ztráty filtračního média a ponížení odsávacího výkonu. Proto doporučujeme, aby výběr kombinace filtrační plocha, resp. použité filtrační zařízení vs. odsávací výkon prováděli zkušení projektanti.

Příklad pracovních podmínek filtru FGI – CARM GH 12/4/5/17/Š

Filtrační zařízení je určeno pro filtraci vzdušniny o teplotě -30°C až + 80°C v provedení bez tepelné izolace a do 150°C v provedení s tepelnou izolací. Filtr není v základu určen pro explozní prach (lze rozšířit doplňkem).

Označení filtru

Zatížení filtrační plochy je jedním ze stěžejních faktorů přímo ovlivňujících správnou funkci filtračního zařízení pro danou aplikaci filtračního zařízení. Určitě doporučujeme, aby stanovení odpovídajícího parametru zatížení filtrační plochy stanovil buď zkušený projektant technologie, nebo přímo výrobce filtračního zařízení. V našem katalogu jsou uvedeny již praxí ověřené kombinace.

Označení filtru

Označení katalogu GIDLY
FGI – filtrační zařízení

CARM GH – Označení typu filtru výrobce
Jedná se typové označení filtru výrobce CIPRES FILTR BRNO s.r.o.

Označení počtu filtračních tašek v jedné řadě
Určuje, kolik kusů filtračních tašek vedle sebe umístěných je umístěno v jedné filtrační sekci.
Možnosti jsou: 6 kusů, 10 kusů, 12 kusů 15 kusů

Označení počtu řad filtračních tašek vedle sebe
Určuje, kolik kusů filtračních sekcí vedle sebe obsahuje dané filtrační zařízení.
Možnosti jsou: 1 sekce, 2 sekce, 3 sekce, 4 sekce, 5 sekcí, 6 sekcí

Označení počtu řad filtračních tašek nad sebou
Určuje, kolik řad filtračních tašek nad sebou obsahuje dané filtrační zařízení.
Možnosti jsou: 1 řada, 2 řady, 3 řady, 4 řady, 5 řad, 6 řad, 7 řad, 8 řad

Označení filtrační plochy jednoho filtračního elementu
Určuje, jakou filtrační plochu má každý z filtračních elementů.
Možnosti jsou: 07 = 0,75 m2, 10 = 1,0 m2, 12 = 1,25 m2, 15 = 1,5 m2, 17 = 1,75 m2, 20 = 2,0 m2

Způsob záchytu odprašků
Určuje, jakým způsobem jsou zachyceny odprašky separované filtračním zařízením.
Možnosti jsou:

  • 55 – sběrná nádoba 55 litrů
  • 150, 200, 250, 300 – kontejnery se spodním výsypem
  • RP – výsyp přes rotační podavač do BIG-BAGU 1,0 m3
  • Š – šnekový dopravník a rotační podavač do BIG-BAGU 1,0 m3

filtry-popis-moznosti

Představení konstrukce filtru:

obr.1

Představení filtračního média:

Jedná se o ploché filtrační elementy – filtrační tašky s plošnou hmotností 600 g/m2, které mají hladký povrch a neobsahují záhyby. Životnost filtračního média je deklarovaná výrobcem technologie a to minimálně 20 000 provozních hodin.

Příslušenství filtru FGI – CARM GH 12/4/5/17/Š

Příslušenství filtračního zařízení zahrnují položky, které jsou důležité pro specifické aplikace odsávání.

A Tepelná izolace skříně filtru

Využívá se v případech, kdy filtrační zařízení filtruje vzdušninu o teplotě vyšší než 80°C, a nebo u všech případů odsávání vlhkých spalin. Tepelná izolace skříně filtračního zařízení snižuje přestup tepla z vnitřního prostoru filtru do venkovního prostředí a omezuje tak možnost kondenzace uvnitř filtračního zařízení. Je často využívána u aplikací odprašování spalin z plynových tavících pecí, spalin z kotlů a obecně tam, kde rosný bod odsávané vzdušniny umožňuje v provozním stavu kondenzaci uvnitř filtračního zařízení.

Časté jsou i izolace skříní filtrů u odsávání hydrofilních prachů, jako vápno, cement, cukr … Tato položka u konkrétních filtračních zařízení v katalogu zahrnuta do sestavy filtračních zařízení.

B Tepelná izolace a vyhřívání výsypky filtračního zařízení

Využívá se v případech, stejných jako při aplikaci tepelné izolace skříně filtru. Tato položka je od tepelné izolace skříně oddělena, jelikož jsou případy kdy se využívá vyhřívání výsypky s izolací i bez kombinace s izolací skříně filtru. Samostatné vyhřívání výsypky je aplikováno pro zamezení zamrzání odprašků v násypce na následnému ucpání filtru.

Jedná se především o venkovní aplikace s odprašováním vzduchu o nízkých teplotách přes zimní období. U celoizolovaných filtračních zařízení, kde jsou odsávány spaliny o vysoké vlhkosti je vyhřívání výsypky velmi důležité z důvodu zamezení vzniku kondenzace ve výsypce. Jelikož je výsypka filtru nejníže z celého systému a filtrační systémy jsou navrhovány tak, aby ve výsypce docházelo co možná k nejmenšímu proudění vzdušniny, nedokáže odsávaná vzdušnina i o vysoké teplotě výsypku prohřát. Tato položka u konkrétních filtračních zařízení v katalogu zahrnuta do sestavy filtračních zařízení.

C Celolakované provedení filtračního zařízení

Je oproti standardnímu provedení filtračního zařízení (kombinace pozinkovaných profilů a lakovaných prvků) specifická tím, že z vnitřní strany filtračního zařízení neobsahuje místo, kde by odsávaný materiál ve styku s pozinkovaným povrchem.
Specifické použití celolakovaného provedení filtrační skříně je u aplikací v potravinářském průmyslu, kde je použita povrchová úprava s atestem pro použití v potravinářském průmyslu. Další aplikací je odsávání spalin vznikajících hořením plynu, kvůli vysoké agresivitě spalin vůči pozinkovanému povrchu, zde je celolakované provedení teplotně a chemicky odolnou barvou bez obsahu zinku nutností. Tato položka u konkrétních filtračních zařízení v katalogu zahrnuta do sestavy filtračních zařízení.

D Nerezové prvky čisté strany filtračního zařízení

Využívá se převážně u aplikací odsávání spalin z kotlů a plynových tavících pecí. Důvodem použití je skutečnost, že při regeneraci filtračního média tlakovým vzduchem dochází k šokovému ochlazování prvků regenerace a jejich okolí. Při ochlazování zde vzniká prostor pro kondenzaci a následné korozi jednotlivých prvků. Tomuto jevu se nedá vzhledem k systému regenerace zamezit, proto je nutné dotčené prvky vyrobit z nerezového materiálu. Tato položka u konkrétních filtračních zařízení v katalogu zahrnuta do sestavy filtračních zařízení.

E Provedení filtru pro odsávání explozních prachů

Tato položka je souhrn opatření na filtračním zařízení pro možnost odsávání explozních prachů. Jedná se o tlakové vyztužení skříně filtračního zařízení, antistatické filtrační médium, uzavírací prvky odpadu v certifikovaném provedení, vybavení filtru odlehčovacími membránami pro uvolnění tlakové vlny do venkovního prostoru filtru. Filtrační zařízení je nutno umístit ve venkovním prostředí a předem konzultovat s projektantem umístění a směřování explozních membrán vůči ochrannému pásmu před explozními membránami.

>> zpět na stránku produktové skupiny <<