ASSYS

Automatický servisní systém

 

ASSYS, alebo Automatický Servisný SYStém.  Jedná sa o softvér vyvinutý pre moderné servisné spravovanie priemyselných technológií, využívajúci QR kódy priradené k technológiám. Mobilná aplikácia umožňuje správu dát priamo v prevádzke a webové aplikácie uľahčuje možnosť kontroly a vyhodnotenie dát.

QR kódy ASSYS

Každá zaevidovaná technológia v systéme ASSYS má automaticky pridelený QR kód, ktorý je priradený k danej technológii. Pomocou nálepky je QR kódom technológia označená na prístupnom mieste. Nálepku QR kód používa používateľ pre načítanie dát pomocou mobilnej aplikácie.

Mobilná aplikácia ASSYS

Je navrhnutá tak, aby sa po načítaní QR kódu u technológie prepojila s centrálnou databázou ASSYS a ponúkla užívateľovi základné informácie o predmete technológii ako sú:

  • Platnosť revízie elektro
  • Platnosť revízie vzdušníku
  • Platnosť revízie plynových zariadení
  • Platnosť revízie prvkov exploznej ochrany
  • Platnosť revízie filtra
  • Termín pravidelnej servisnej kontroly
  • Zobrazenie technických informacií z karty zakázky
  • Nastavenie možnosti upozornenia je variabilné, možnosť konkrétne si prispôsobiť

Systém automaticky užívateľa upozorňuje na blížiaci sa koniec platnosti jednotlivých dokumentov, a to v ako podobe oznámenia v samotnom systéme ASSYS, tak pomocou notifikácií na e-mail.

Mobilná aplikácia okrem základných technických informácií o platnosti dokumentov ponúka priamo z prevádzky možnosť „volať servis“ či „odoslať e-mail na servis“. Uvedený typ komunikácie medzi užívateľom a dodávateľom je v dnešnej dobe častej migrácie pracovníkov medzi spoločnosťami výhodný – kontakty neodchádza s ľuďmi. Kontakty ASSYS sú vždy pridelené konkrétnej spoločnosti a užívateľmi. Keď údržbár odíde do dôchodku a nahradí ho iný pracovník, je mu pridelený nový prístup do ASSYS. Tým získa nový pracovník kompletnú databázu kontaktov, technických informácií o technológii a rýchlu orientáciu v prevádzkovaných technológiách pomocou QR kódov.

Variabilita ASSYS

Systém ASSYS (automatický servisní systém) jsme navrhni univerzálne tak, aby dokázal pokryť maximálne portfolio prevádzkovaných technologií.

* Správa elektro revízií

Systém ASSYS umožňuje správu elektro revízií a automatickú kontrolu platnosti revízií. Každá elektro revízia má založenú vlastnú kartu, s uvedením typu elektrozariadenia, názvu rozvádzača, čísla revízie, kontaktu na revízneho technika, platnosti elektro revízie a súborom scanu elektro revízie. Každej zaevidovanej elektro revízií je pridelený príslušný QR kód, ktorý je nalepený na elektrorozvádzači či elektrickom zariadení. Systémom definované časové míľniky pre notifikácie umožňujú upozorniť konkrétnu osobu užívateľa systému na blížiaci sa koniec platnosti jednotlivých revízií. Systém umožňuje pri končiacej sa platnosti revízií kontaktovať aj príslušného revízneho technika so žiadosťou o cenovú ponuku – všetko podľa voľby používateľa.

Pri načítaní QR kódu na elektrorozvádzači načíta technik mobilnou aplikáciou dáta z databázy a užívateľ môže skontrolovať platnosť elektro revízie priamo u daného elektrorozvádzača, prípadne môže nahliadnuť priamo do uloženej elektro revízie, odoslať ju ako prílohu mailom a podobne.

Systém ASSYS je vybavený filtrovaním v uložených elektro revíziách. Napríklad podľa dátumu platnosti revízií alebo podľa príslušného revízneho technika a mnohými ďalšími možnosťami filtrov.

* Správa technologických zariadení             

Systém ASSYS je vytvorený pre správu technologických zariadení a automatickú kontrolu platnosti povinných kontrol. Každé zaevidované technologické zariadenie má založenú vlastnú kartu s uvedením dodávateľa technológie, potrebnými technickými parametami technológie, výrobným číslom atď. Každému zaevidovanému zariadeniu je pridelený príslušný QR kód, ktorý je nalepený na zariadení tak aby umožnil prístup k dátam priamo od danej technológie pomocou mobilnej aplikácie ASSYS.

V Systéme ASSYS sú jednotlivé technológie prehľadne rozdelené do technologických skupín podľa zaznamenaných technológií

Systémom definované časové míľniky pre notifikácie umožňujú upozorniť konkrétnu osobu užívateľa na blížiaciu sa platnosť jednotlivých kontrol ako platnosť elektrorevízie, platnosť revízie vzdušníka, platnosť revízie prvkov explóznou ochrany, platnosť revízie filtra a podobne. Systém umožňuje pri končiacej saa platnosti revízií kontaktovať aj príslušného servisného technika dodávateľa so žiadosťou o cenovú ponuku – všetko podľa voľby používateľa.

Pri načítaní QR kódu na technológii načíta technik mobilnou aplikáciou dáta z databázy a užívateľ môže skontrolovať platnosť kontrol priamo u danej technológie, prípadne môže nahliadnuť priamo do karty zákazky pre zobrazenie uložených technických informácií, odoslať ju ako prílohu mailom.

Ak pracovník údržby potrebuje kontaktovať servis a nahlásiť poruchu na zariadení, načíta QR kód u technológie v poruche, a systém ASSYS mu ponúkne priamo konkrétne telefónne kontakty na zaevidovaných servisných technikov. Prípadne môže užívateľ nahlásiť poruchu odoslaním mailovéj správy priamo na konkrétnu servisnému stredisko založenému do systému ASSYS k danej technológii. Systém potom priloží kartu zákazky ako prílohu oznámenia tak, aby mal dodávateľ jasné informácie, k akej technológii sa vzťahuje hlásená porucha.

 

Systém ASSYS nastavujeme pre každého klienta samostatne – na mieru.

Pre technické informácie, prezentáciu produktu či cenovou ponuku kontaktujte:

Obchodný zástupca pre ASSYS 

Filip Líška                    [SK, EN]              E:  liska@gidly.cz           T: +420 775 991 218

 

.