Publikované

Filtračné zariadenie na odsávanie zlievarenského prachu

Odsávání prachu ve slévárnách

>> prejsť na stránku filtračných zariadení pre odsávanie zlievarenského prachu <<

>> späť na GIDLY AKADEMIE <<

 

V našom katalógu máme zahrnuté filtračné jednotky, ktoré sú svojou konštrukciou priamo určené pre využitie v aplikáciách pre odsávanie a filtráciu zlievarenského prachu. Katalóg GIDLY zahŕňa 18 základných filtračných zariadení pre odsávanie zlievarenského prachu odstupňovaných podľa požadovaného odsávacieho výkonu.

Špecifikácie zlievarenského prachu

Medzi zlievárenské prachy v tejto skupine filtračných zariadení radíme prach, ktorý vzniká pri manipulácii so lejárskym piesky, s ich regeneráciou a opracovaním oceľových odliatkov vrhaním. Medzi najčastejšie aplikácie odsávania v zlievarenskom prevádzke patrí odprášenie vytĺkacích roštov, odsávanie chladničiek piesku, odprášenie presypov pásových dopravníkov a elevátorov, odvzdušnenie pneumatickej dopravy piesku, odprášenie čističky piesku, odsávanie vrhačov odliatkov a mnoho ďalších aplikácií. Zlievarenský prach je vysoko abrazívne, hrubý a ťažký.

Odsávanie lejárskeho prachu

Odsávanie vytloukacího roštu

Vytloukací rošt je jedným z významných zdrojov prachu v prevádzke zlievarní. Pre odsávanie lejárskeho prachu je táto úloha veľmi špecifickým, keďže je nutné zabezpečiť odsávanie prachu z pomerne veľkého priestoru vytloukacího roštu, kam bývajú odliatky zavážané pomocou mostového žeriavu. Vytloukacie rošty tak bývajú uzavreté do kabín, ktoré majú zabezpečiť účinné odsávanie vznikajúceho prachu. Odliatky sú väčšinou horúce a uvoľnený prach má tendenciu rýchlo vstúpi smerom nahor ku stropu boxu. Odsávanie je teda koncipované tak, aby v najväčšej miere prebiehal záchyt prachu v hornej časti vytloukacího boxu a to po bokoch okolo drážky pre laná mostového žeriavu. Potrebný odsávací výkon je určovaný podľa veľkosti vytloukacího roštu a pohybuje sa okolo Q = 20000 – 30000 m3 / h u menších vytĺkacích roštov a 50000 – 80 000 m3 / h u väčších vytĺkacích roštov.

Odsávanie čističky piesku

Čističky piesku majú dôležitú úlohu pre udržanie požadovanej kvality piesku pre jeho ďalšie použitie. Sú vždy zaradené do technologickej zostavy regenerácie piesku. Pre odsávanie je to špecifický úloha, pretože sú čističky veľmi citlivé na zmenu odsávacieho výkonu, ktorý tak priamo ovplyvňuje správnu funkciu čističky. U odsávanie čističiek doporučujeme riadiť odsávací výkon s väzbou na podtlak v potrubí, meraný priamo pri čističky. Ventilátor tak navyšuje / ponižuje svoje otáčky tak, aby boli podmienky ťahu, pokiaľ možno konštantný a nemenné na faktoroch ako je kolísavá tlaková strata filtračného média, množstvo odsávaného prachu a ďalšie. Odsávací výkon pre jednotlivé typy čističiek je väčšinou stanovený výrobcom technológie a pohybuje sa v rozmedzí okolo 5000 – 10 000 m3 / h pre čističku, môže byť aj vyššie.

Odsávanie presypov pásových dopravníkov a elevátorov

Pre manipuláciu s lejárskym piesky sa väčšinou používa zostava pásových dopravníkov a elevátorov. Piesky bývajú dopravované na pomerne dlhé vzdialenosti a tieto dopravné cesty tvorí prepojenie medzi vytloukacími rošty a technológií regenerácia piesku. Najväčšími zdrojmi prachu u pásových dopravníkov sú ich priesypy. V presypoch a to či sa jedná o presyp medzi pásovými dopravníkmi alebo vstup / výstup do elevátora, dochádza k významnému úniku prachu do okolia. Záchyt prachu potom prebieha pripojením odsávacieho potrubia na zákryt, ktorý je vybudovaný okolo každého presypoch. U väčších dopravníkov a presypov, ktoré svojou veľkosťou zasahujú cez jednotlivé podlažia je nutné zaistiť odsávanie tak vo vrchnej tak v spodnej časti zákrytu. Odsávacie výkony sú navrhované podľa šírky a rýchlosti jednotlivých pásových dopravníkov a pohybujú sa okolo 1500 – 5000 m3 / h na jeden presyp.

Odsávanie vrhačov

Vrhača slúži pre základné očistenie odliatkov od zvyškov zlievarenského piesku. Pri procese tryskanie do systému odsávania dostávajú ako častice abrazíva z vrhača, tak i časť piesku a prachu. Zo jednotlivými tryskáč sú preto v odsávacom potrubí zaradené separátory, ktoré majú zabezpečiť, aby sa do filtračného systému dostávali iba prachové častice a nedochádzalo tak k odsávanie abraziva, ktoré v tryskáč cirkuluje. Tryskacie strojom sú väčšinou už od výrobcu vybavené patričnými predodlučovače a výrobca tiež stanovuje požiadavky na odsávací systém. Odsávacie výkony pre vrhača sa podľa ich veľkosťou pohybujú okolo Q = 3000 – 10 000 m3 / h na jeden stroj.

Odsávanie tryskacích komôr

Tryskacie komory sú využívané pre povrchové úpravy rozmerných odliatkov či zvarencov. Tryskanie prebieha manuálne pracovníkom pomocou tlakového dýzy s tlakovom vzduchom a abrazívom. Tryskacie komory sú veľmi náročné na potrebu odsávacieho výkonu. Odsávanie je zabezpečené pomocou odsávacích mriežok, umiestnených v spodnej časti po stranách tryskacieho boxu, ďalej pomocou odsávacieho potrubia vedené do filtračného zariadenia a prefiltrovaný vzduch je vedený späť do hornej časti tryskacie kabíny. Stanovenie odsávacieho výkonu prebieha podľa objemu tryskacie kabíny s uvažovanú 100 – 150 násobnou výmenou vzduchu. Odsávacie výkony sa tak pohybujú podľa veľkosti tryskacích boxov od 10 000 do 100 000 m3 / h.

Špecifikácie filtračného zariadenia

Filtračná zariadenia uvedené v našom katalógu sú textilné filtračné jednotky vybavené automatickou regeneráciou filtračného média pomocou protiprúde tlakového vzduchu. Zo skúseností z jednotlivých aplikácií v zlievarniach dosahuje životnosť filtračného média viac než 20 000 prevádzkových hodín, bez nutnosti akéhokoľvek manuálneho dočisťovanie. Filtračným médiom sú ploché, hladké rukávce z netkanej textílie s plošnou hmotnosťou 600 g / m2. Filtračné médium neobsahuje záhyby, v ktorých by dochádzalo k usadzovaniu prachu a je veľmi mechanicky odolné proti pretrhnutiu či predratiu. Hodnota zvyškového úletu prachových častíc je od 1 mg / m3 do 5 mg / m3, čo umožňuje prefiltrovanú vzdušninu vracať späť do pracovných priestorov a cez zimné obdobie tak šetriť náklady na vykurovanie. Zber prachu je riešený pomocou rotačného podávača do big bagu či kontajnera.

Odporúčané prevedenie odsávacieho potrubia u zlievarenského prachu

Pri aplikáciách odsávanie zlievarenského prachu odporúčame voliť prevedenie odsávacieho potrubia skupiny SK III tj. Hrubostenné, zvárané potrubia. Komponenty potrubia ako sú kolená, klapky a odbočky sú zaťažované účinky abrázia od odsávaného prachu. Aj napriek masívnemu prevedenie týchto komponentov nemožno vylúčiť, že po určitej dobe nedôjde k ich poškodeniu abráziou.

Filtračné zariadenie na odsávanie zlievarenského prachu v katalógu GIDLY

Pre vyhľadanie konkrétnej zostavy filtračného zariadenia a ventilátoru postupujte prosím na stránku katalóg a cenník. Z výberu katalógu vyberte filtračné zariadenie. Z ponuky aplikácií vyberte „zlievarenský piesok a prach“. V následnom kroku vyberte požadovaný odsávací výkon filtračného zariadenia. Výsledkom bude zostava pozícií – filtračné zariadenie + ventilátor + hlukotlumící box ventilátora ktorými je filtračná jednotka tvorená. Komponenty môžete vložiť do rozpočtu.

 

>> prejsť na stránku filtračných zariadení pre odsávanie zlievarenského prachu <<

>> späť na GIDLY AKADEMIE <<