Publikované

Ako stanoviť správny odsávací výkon pre zdroja prachu

Stanoviť správny odsávací výkon je prvopočiatkom riešenie každého projektu odsávania a filtrácie vzduchu a má zásadný význam na správnu funkciu budúceho realizovaného projektu. Pokiaľ dôjde k nevhodnému stanovenie odsávacieho výkonu v najhoršom prípade poddimenzovaniu, je už od prvopočáteční fáze projekt bezcenný. Budú navrhnuté, vyrobené  a nainštalované potrubné rozvody a technológia filtrácie o nedostatočnej kapacite, čo sa pri spustení samotného systému prakticky ihneď prejaví. Oprava je potom veľmi nákladná, niekedy znamená aj úplné nahradenie celého systému. Návrh odsávacieho výkonu je rozumné preveriť u viac skúsených projektantov či dodávateľov skôr, než sa pustíte do samotného projektovania.


Ako stanoviť správny odsávací výkon

Tento krok býva najzásadnejším predpokladom pre správnu funkciu odsávacieho systému. Ak odsávací systém odsáva viac zdrojov prachu naraz, je nevyhnutné správny odsávací výkon určiť pre každé odprašovacie miesto samostatne. Celkový odsávací výkon filtračného systému je rovný súčtu jednotlivých zdrojov. Pre stanovenie potrebného odsávacieho výkonu neexistujú žiadne tabuľky, jedná sa vždy iba o skúsenosť príslušného navrhovateľa odsávacieho systému, ktorý prvotné zadanie stanovuje.

U odsávacích systémov je chyba v poddimenzovaniu potrebného odsávacieho výkonu ihneď vidieť, pretože miesto, ktoré je systémom odprašovanie práši ďalej. Opačnú chybou je predimenzovanie odsávacieho výkonu. Priestor je síce precízne odprašován, ale náklady na prevádzkovanie odsávacieho systému tak významne rastú.

Ďalším významným faktorom ovplyvňujúcim účinnosť odprášenie a stanovenie odsávacieho výkonu je voľba odsávacieho prípravku. V praxi je najviac využívané odsávacích zákrytov, digestorí, nástavcov stolov a hubíc. Voľba je vždy závislá od konkrétnej situácie, ale pre všetky prípady platí jedno pravidlo. Čím bližšie zdrojmu prachu odsávame, tým menší výkon je potrebný k odprášenie zdroje => tým je odprášenie efektívnejšia. To všetko platí len za predpokladu, že odsávacie zákryt nevadí obsluhu technológie či funkciu výrobného stroja.

Odporúčame tým, čo nemajú praktické skúsenosti so stanovovaním odsávacieho výkonu pri jednotlivých odprašovaných miest, aby sa poradili s dodávateľmi odsávacích systémov. Poradiť môžu aj skúsení projektanti. Jedná sa o jeden z najdôležitejších vstupných parametrov pre samotný návrh systému odprášenie.

Stanovenie správneho súbehu odsávaných miest

U výrobných liniek, kde je odsávané viac zdrojov prachu naraz, ale nie vždy všetky miesta beží súčasne, je rozumné uvažovať o systéme riadenia odsávacieho výkonu. Odsávací systém je potom vybavený automaticky ovládanými klapkami a riadiacim systémom. Systém ovláda otáčky odsávacieho ventilátora v závislosti od využívania jednotlivých pracovísk. Jedná sa o moderný spôsob poňatie priemyselného odprášenie, kde spotreba energií zodpovedá výrobnému programu. Navrhovaný spôsob regulácie je však nutné navrhovať s rozmyslom, pretože prináša aj technické obmedzenia:

  • Znižovanie rýchlosti prúdenia v potrubí nastává pri znižovaní otáčok odsávacieho ventilátoru. Znižovanie rýchlosti prúdenia vzduchu v odsávacom potrubí môže mať za následok usadzovanie prachu vnútri potrubných trás prevažne v mieste kolen a odbočiek. Toto usadzovanie môže viesť až k úplnému upchatiu potrubného systému.
  • Stanovenie súbehu býva štandardne vyjadrené v percentách. Súbeh 70% znamená, že z desiatich výrobných strojov je štandardne v prevádzke iba sedem, či súbeh 50% znamená, že je prevádzkovaný vždy iba jeden stroj z dvoch. Najčastejšie s často opakujúce sa chybou je že pre návrh odsávacieho systému projektant či dodávateľ stanovuje potrebný odsávací výkon pomerom. 10 000 m3 / h pri 60% súbehu = 6 000 m3 / h. Toto je chyba, pretože vôbec nerešpektuje potrebný odsávací výkon jednotlivých odsávacích miest a následné kombinácie. V praxi následne dochádza k situáciám, že pre súbeh určitých 60% strojov je výkon dostatočný, pre inú kombináciu 60% strojov je nedostatečný.Regulácia výkonu u odsávania explózných prachov. Táto kapitola je orieškom pre každého navrhovateľa odsávanie.
  • Pre odsávanie explóznych prachov je totiž nutné vždy dodržať rýchlosť v odsávacom potrubí na takej úrovni, aby nedochádzalo k usadzovaniu materiálu v potrubí. Zjednodušene možno povedať, že minimálna rýchlosť prúdenia v potrubí by sa mala pohybovať v rozmedzí cca 18 – 20 m / s. Táto hodnota do značnej miery obmedzuje možnosť regulácie odsávacieho výkonu. Riešením je odsávanie pri vyšších odsávacích rýchlostiach, alebo rozdelenie odsávacieho potrubia do viacerých samostatných vetiev.