Publikované

Tlaková strata filtračného zariadenia

Dôvodom prečo sa sústrediť na optimalizáciu tlakových strát vo vzduchotechnickom systému je skutočnosť, že každý nadbytočný pascal – tlaková strata – sa prejavuje zvýšením prevádzkových nákladov na prevádzku odsávacieho ventilátoru. Tlakovým stratám potrubného systému sa venujeme v samostatnej kapitole. Najväčší tlakovú záťažou celého vzduchotechnického systému je filtračné zariadenie.

Pre úsporu prevádzkových nákladov systému odsávania je preto najdôležitejšia voliť filtračné zariadenia také konštrukcie, ktoré zaistia dodržanie potrebného odsávacieho výkonu pri čo najnižších tlakových stratách filtračného média.

Prevádzkovo úsporná hodnota: tlaková strata filtračného média sa pohybuje v rozmedzí 500 – 1000 Pa

Prijateľná hodnota: tlaková strata filtračného média sa pohybuje v rozmedzí 1000 – 1800 Pa

Prevádzkovanie filtračného zariadenia s hodnotou tlakové straty nad 1800 Pa je veľmi neekonomické a odporúčame bezodkladne vykonať servisné kontrolu filtračného zariadenia.

Rozdiel energetickej náročnosti prevádzkovanie filtračných systémov s tlakovou stratou 1000 Pa alebo 2000 Pa pri odsávacom výkone Q = 30 000 m3 / h je cca 10 kW za hodinu. Pri trojsmennej prevádzke päť dní v týždni tak neúsporné filtračné zariadenie (Dp = 2000 Pa) spotrebuje za jeden rok o 62,4 MW viac, než filtračné zariadenie úsporné (Dp = 1000 Pa) čo prezentuje navýšenie prevádzkových nákladov o cca 180 000 Sk za rok .

Tab. 1: Výkony na hřídeli odsávacích ventilátorů u systému s celkovým tlakem 4000 Pa a 5000 Pa
Tab. 1: Výkony na hriadeli odsávacích ventilátorov u systému s celkovým tlakom 4000 Pa a 5000 Pa

V tabuľke č.1 vykonávame porovnaní dvoch totožných odsávacích systémov. V prvom prípade (označené modrou farbou) je vyznačený potrebný výkon na hriadeli odsávacieho ventilátoru. Pri celkoej tlakovej strate potrubného vedenia 3000Pa a samotného filtračného zariadenia 1000 Pa. Červená krivka opisuje potrebný výkon na hriadeli odsávacieho ventilátora pri totožné tlakovej strate potrubného systému 3000 Pa. Tlaková strata filtračného zariadenia je v tomto prípade 2000 Pa. Rozdiely u pořadovaného výkonu na hriadeli sú markantné.

Majte na pamäti, že pri voľbe odsávacieho a filtračného systému nie je dôležitá iba hodnota prietoku odsávanej vzdušniny. Dôležitý je celkový príkon filtračné jednotky a ventilátora. Úloha každého filtra je čistiť ofukom vzdušninu pri čo nejkontinuálnějších podmienkach odťahu. Táto požiadavka však plniť pri čo najnižšom elektrickom príkonu.