Publikováno

Jak stanovit správný odsávací výkon pro zdroje prachu

Stanovit správný odsávací výkon je prvopočátkem řešení každého projektu odsávání a filtrace vzduchu a má zásadní význam na správnou funkci budoucího realizovaného projektu. Pokud dojde k nevhodnému stanovení odsávacího výkonu v nejhorším případě poddimenzování, je již od prvopočáteční fáze projekt bezcenný. Budou navrženy, vyrobeny a nainstalovány potrubní rozvody a technologie filtrace o nedostatečné kapacitě, což se při spuštění samotného systému prakticky ihned projeví. Oprava je poté velmi nákladná, někdy znamená i kompletní nahrazení celého systému. Návrh odsávacího výkonu je rozumné prověřit u více zkušených projektantů či dodavatelů dříve, než se pustíte do samotného projektování.


Jak stanovit správný odsávací výkon

Tento krok bývá nejzásadnějším předpokladem pro správnou funkci odsávacího systému. Pokud odsávací systém odsává více zdrojů prachu najednou, je nezbytné správný odsávací výkon určit pro každé odprašované místo samostatně. Celkový odsávací výkon filtračního systému jek roven součtu jednotlivých zdrojů. Pro stanovování potřebného odsávacího výkonu neexistují žádné tabulky, jedná se vždy pouze o zkušenost příslušného navrhovatele odsávacího systému, který prvotní zadání stanovuje.

U odsávacích systémů je chyba v poddimenzování potřebného odsávacího výkonu ihned vidět, protože místo, které je systémem odprašováno práší dále. Opačnou chybou je předimenzování odsávacího výkonu. Prostor je sice precizně odprašován, ale náklady na provozování odsávacího systému tak významně rostou.

Dalším významným faktorem ovlivňujícím účinnost odprášení a stanovení odsávacího výkonu je volba odsávacího přípravku. V praxi je nejvíce využíváno odsávacích zákrytů, digestoří, nástavců stolů a hubic. Volba je vždy závislá na konkrétní situaci, ale pro všechny případy platí jedno pravidlo.  Čím blíže zdroji prachu odsáváme, tím menší výkon je zapotřebí k odprášení zdroje => tím je odprášení efektivnější. To vše platí pouze za předpokladu, že odsávací zákryt nevadí obsluze technologie či funkci výrobního stroje.

Doporučujeme těm, co nemají praktické zkušenosti se stanovováním odsávacího výkonu u jednotlivých odprašovaných míst, aby se poradili s dodavateli odsávacích systémů. Poradit mohou i zkušení projektanti.  Jedná se o jeden z nejdůležitějších vstupních parametrů pro samotný návrh systému odprášení.

Stanovení správného souběhu odsávaných míst

U výrobních linek, kde je odsáváno více zdrojů prachu najednou, ale ne vždy všechna místa běží současně, je rozumné uvažovat o systému řízení odsávacího výkonu. Odsávací systém je pak vybaven automaticky ovládanými klapkami a řídicím systémem.  Systém ovládá otáčky odsávacího ventilátoru v závislosti na využívání jednotlivých pracovišť. Jedná se o moderní způsob pojetí průmyslového odprášení, kde spotřeba energií odpovídá výrobnímu programu. Navržený způsob regulace je však nutno navrhovat s rozmyslem, jelikož přináší i technická omezení:

  • Snižování rychlosti proudění v potrubí nastává při snižování otáček odsávacího ventilátoru. Snižování rychlosti proudění vzduchu v odsávacím potrubí může mít za následek usazování prachu uvnitř potrubních tras převážně v místě kolen a odboček. Toto usazování může vést až k úplnému ucpání potrubního systému.
  • Stanovení souběhu bývá standardně vyjádřeno v procentech. Souběh 70% znamená, že z deseti výrobních strojů je standardně v provozu pouze sedm, či souběh 50% znamená, že je provozován vždy pouze jeden stroj ze dvou. Nejčastější s často opakující se chybou je že pro návrh odsávacího systému projektant či dodavatel stanoví potřebný odsávací výkon poměrem. 10 000 m3/h při 60% souběhu = 6 000 m3/h. Toto je chyba, jelikož vůbec nerespektuje potřebný odsávací výkon jednotlivých odsávacích míst a následné kombinace. V praxi následně dochází k situacím, že pro souběh určitých 60% strojů je výkon dostatečný, pro jinou kombinaci 60% strojů je nedostatečný.Regulace výkonu u odsávání explozních prachů. Tato kapitola je oříškem pro každého navrhovatele odsávání.
  • Pro odsávání explozních prachů je totiž nutné vždy dodržet rychlost v odsávacím potrubí na takové úrovni, aby nedocházelo k usazování materiálu v potrubí. Zjednodušeně lze říci, že minimální rychlost proudění v potrubí by se měla pohybovat v rozmezí cca 18 – 20 m/s. Tato hodnota do značné míry omezuje možnost regulace odsávacího výkonu. Řešením je odsávání při vyšších odsávacích rychlostech, nebo rozdělení odsávacího potrubí do více samostatných větví.