Publikováno

Životnost filtračního média

Soustředíme-li se na provozní náklady spojené s používáním technologie odsávání a filtrace vzduchu je nutné započítat nejen náklady na elektrickou energii.  Dalším nákladem je tlakový vzduch pro funkci regenerace filtračního média a náklady na repasi. Je důležité soustředit se rovněž na životnost filtračního média a  dalších důležitých částí filtračního systému a náklady na jejich výměnu.

U filtračních zařízení je jedním z nejnákladnějších, periodicky měnitelných dílů samotné filtrační médium. Filtrační médium má u různých typů filtračních zařízení různou, výrobci definovanou životnost.

Při prvotním nákupu technologie ceny náhradních dílů a jejich deklarované životnosti klienti nevnímají jako důležité, což se jim může následně nepříjemně prodražit.

Životnost filtračního média ovlivňuje spousta provozních faktorů. Faktory jsou: druh odsávaného prachu, zatížení filtrační plochy, typ a tvar filtračních elementů, samotný filtrační materiál a mnoho jiných faktorů. Důvody proč je nutné filtrační médium měnit jsou v zádě dva:

Vysoká tlakové ztráta filtračního média

Je zapříčiněna zanesením pórů filtračního materiálu na takovou úroveň, že ho již není možno zregenerovat. Nemožnost regenerace je způsobena proniknutím prachu dovnitř filtrační látky. Prachové částice ulpívají mezi jednotlivými vlákny a regenerací je již není možno z filtrační látky odstranit. Tento problém často nastává u méně kvalitních filtračních materiálů s nízkou plošnou hmotností a velkou pórovitostí. Největší problém je u složeného filtračního média do tvaru harmoniky, kde prachové částice vyplní mezery harmoniky a dále je nelze zregenerovat.

Propouštění filtračního média

Propouštění prachu je způsobeno poškozením filtračního média. Poškození bývá zapříčiněno buď únavou filtračního materiálu po překročení jeho životnosti v lepším případě anebo protržením či probroušením od abrazivního prachu v horším případě. Nastalou situaci je vždy rozumné řešit s dodavatelem či výrobcem filtračního zařízení. Požadujte opravu a úpravu filtračního zařízení takovou, aby se poškození před uplynutím deklarované životnosti zamezilo.

Vždy je na zodpovědnosti každého dodavatele či výrobce filtračního zařízení, popřípadě projektanta, aby tyto faktory posoudil. Filtrační zařízení musí plnit požadovanou funkci, musí být provozně úsporné a musí deklarovat určitou životnost filtračních elementů a náklady na jejich výměnu.

Zkušenosti provozovatelů

  1. Filtrační média s životností cca 2000 – 6000 provozních hodin (patronové filtry)
  2. Filtrační média s životností cca 20 000 provozních hodin (tkaninové filtry)
  3. Filtrační média s životností nad 20 000 provozních hodin (plastové filtry)

U varianty A je obzvláště důležité věnovat se nákladům na výměnu filtračních médií, je totiž více než pravděpodobné že se bude jednat o pravidelný každoroční náklad, který může negativně ovlivňovat rozpočet údržby podniku.

Mezi variantami B a C je nutné posuzovat nejen ceny a životnosti filtračních médií, ale i hospodárnost filtračního zařízení ve vztahu k tlakové ztrátě filtračních médií a následné spotřebě elektrické energie. Vysoká životnost filtračního média může být v praxi vykoupena neúměrně vyšší spotřebou elektrické energie v důsledku překonávání vyšších tlakových ztrát filtračního média. Tuto situaci jsme pro vás rozpracovali v samostatné kapitole „Vliv tlakové ztráty filtračního zařízení na provozní náklady vzduchotechnického systému odsávání a filtrace vzduchu