Publikováno

Nejčastější chyby v odsávání a filtraci vzduchu

Z praxe máme vypozorovány nejčastější chyby v odsávání dodavatelů průmyslových odsávacích systémů, kterým je zapotřebí se vyvarovat a to jak ve fázi projekční tak následně ve fázi realizační. Mezi nejčastější chyby v odsávání patří:

Nevhodně zvolený odsávací výkon

Tato chyba se projevuje prášením od odsávaných míst při zapnutém systému odsávání v případě poddimenzování odsávacího výkonu. Případně neúměrně vysokou spotřebou elektrické energie systému odsávání při předimenzovaném odsávacím výkonu. Problematiku správného návrhu odsávacího výkonu rozebíráme v samostatné kapitole naší akademie. „Stanovení správného odsávacího výkonu pro jednotlivé zdroje prachu


Chyby v odsávání: velké množství produktu nasáté odsávacím systémem

Velmi častou chybou odsávacího systému je nadměrné odsávání produktu, který skončí v zásobní nádobě odprašků filtračního zařízení. Tento nepříznivý jev je způsoben vysokou odsávací rychlostí v připojovacím místě odsávacího potrubí. Vysoká nasávací rychlost způsobuje strhávání částic produktu, který je nasát do odsávacího potrubí. V tomto případě je nutné snížit nasávací rychlost v hrdle připojovacího místa odsávacího potrubí buď rozšířením, nebo instalací odsávací digestoře. Podle složení a frakce produktu zvolte nasávací rychlost v hrdle sacího potrubí v rozmezí 5 – 8 m/s.

Chyby v odsávání: nevhodně zvolený tvar odboček

V praxi se často setkáváme s použitím průchozích odboček. Tento typ odboček je oproti odbočkám přechodovým jednodušší na výrobu a zároveň investičně příznivější. Pro použití v odsávacím systému je však použití průběžných odboček naprosto nevyhovující. Smyslem správně dimenzovaného odsávacího potrubí je zachování projektované rychlosti proudění ve všech místech odsávacího potrubí. Proudění průchozí a přechodovou odbočkou je znázorněno níže.

U aplikací s použitím průběžných odboček dochází v části potrubí k razantnímu poklesu odsávací rychlosti, čím dochází k usazování materiálu uvnitř odsávacího potrubí. Usazování materiálu v potrubí je jednoznačně nežádoucím jevem. Nebezpečí nánosů v potrubí tkví v potenciálním zahoření či explozi usazenin prachu.

Chyby v odsávání: použití klapek pro regulaci odtahu abrazivního materiálu

Bývá velmi častou chybou, se kterou se můžeme setkat u aplikací odsávání tryskačů, odprášení pískového hospodářství a jiných velmi abrazivních prachů, které svým charakterem velmi rychle obrušují list klapky.

Problém použití klapky pro regulaci abrazivního materiálu je v tom, že samotnou regulací dochází k zmenšování profilu uvnitř klapky, čím dochází ke zvyšování rychlosti proudění uvnitř klapky a odsávaný materiál velmi rychle poškodí buď list klapky, nebo poškodí obvodový plášť klapky a následně dochází k úniku odsávaného materiálu do venkovního prostředí mimo odsávací potrubí. Zesilování tloušťky pláště pouze poškození oddálí, ale nevyloučí.

Chyby v odsávání: použití nýtovaných spojů

Použití nýtovaných či texovaných spojů potrubního vedení má v průmyslové vzduchotechnice svá pevná pravidla. Vždy je třeba dodržet směr zasunutí krčku do trouby tak, aby byl zaručen průchod odsávaného materiálu po vnitřní hladké straně spojů bez záhybů. Zjednodušeně to znamená, že spojování rovných trub je realizováno vždy pomocí přírubových spojů a u kolen, odboček a redukcí je vždy jedna strana (vstup vzduchu) přírubová a druhá strana (výstup vzduchu) nýtovaná. U určitých typů odsávaného prachu jako je textilní, papírový či chemlonový prach doporučujeme úplně se vyhnout nýtovaným spojům, jelikož se na vyčnívající kousky nýtů uvnitř odsávacího potrubí zachytávají nečistoty, které postupně tvoří úsady a hrozí možnost ucpání odsávacího potrubí. U abrazivního prachu dochází k velmi rychlému obrušování spojů potrubí a dochází tak k proprašování. U odsávání abrazivních materiálů vůbec nedoporučujeme používat potrubní vedení SKI. Na tuto skutečnost musí projektant upozornit již v projektu, jinak dodavatel technologie zvolí pro něj cenově a realizačně nejlevnější variantu a potrubí pronýtuje kompletně => zdroj problémů pro všechny zúčastněné strany.

Výduch přefiltrovaného vzduchu pouze do venkovního prostředí

U většiny navrhovaných a dnes zrealizovaných systémů průmyslového odsávání často vidíme výduch přefiltrovaného vzduchu pouze do venkovního prostředí. Dnešní filtrační systémy lehce dosahují hodnot zbytkových úletů takových, že je možno přefiltrovanou vzdušninu vracet zpět do prostoru haly. Celoročním výduchem přefiltrovaného vzduchu do venkovního prostředí vzniká přes zimní období provozovateli náklad v podobě náhrady a dohřátí odsátého vzduchu. Doplňujeme, že se dá zjednodušeně říci, že každých 1 000 m3/h za jednu směnu a jeden rok představuje náklad na náhradu a ohřev přiváděné vzdušniny cca 10 000,- Kč. U filtračního zařízení s výduchem do venkovního prostředí, pracujícího ve třech směnách s odsávací kapacitou Q= 50 000 m3/h představuje roční náklad na ohřev přiváděného vzduchu cca 1 500 000,- Kč. Provozovatel často není seznámen s možnostmi řešení rekuperace či distribuce přefiltrovaného vzduchu zpět do haly, proto doporučujeme soustředit se na tuto problematiku již v projektové dokumentaci.